Voorwaarden

Huurvoorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane huurovereenkomsten.

Offertes en bestellingen
Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons steeds worden ingetrokken.
Wij zijn niet aansprakelijk voor kleur en maatverschil die aangegeven staan op onze website of door ons personeel.

Uiterlijk 2 werkdagen voor gewenste levering door verhuurder dient huurder hiertoe opdracht te hebben verstrekt aan verhuurder,welke door verhuurder schriftelijk zal worden bevestigd.
Eventuele wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 12.00 uur worden doorgegeven.
De geoffreerde artikelen worden niet in optie genomen.

Borg
Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.

Prijzen
Alle prijzen zijn per dag en éénmalig gebruik, onder voorbehoud en excl. 21% btw, transport en schoonmaakkosten. Voor langere termijn gelden speciale condities.
De verhuurder heeft recht om een borgsom te vragen.

Betalingen
Alle bedragen dienen contant of met pin bij aflevering te geschieden, mits door beide partijen anders is overeengekomen. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dan dient de betaling binnen 14 dagen te geschieden. Bij betaling op rekening zal bij opdrachten onder de euro 25,– een bedrag van euro 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht door welke oorzaak binnen deze termijn geen betaling plaatsvinden, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure te starten, in de door verhuurder gewenste gerechtelijke vorm. Alle aan dergelijke procedure verbonden kosten komen ten laste van de huurder.

Annulering
Bij annulering door huurder van de overeengekomen huurovereenkomst zal  verhuurder volgende annuleringskosten in rekening brengen:
Binnen 7-4 dagen voor huurperiode 10% van de totale huurprijs, binnen 3 dagen voor huurperiode 50% van de totale huurprijs en op de leverdag zelf van de overeengekomen huurperiode 100% van de totale huurprijs.

Schoonmaakkosten
De huurgoederen worden schoon en gebruiksklaar afgeleverd. Voor gebruik is eventueel opwrijven of poleren voldoende. Op retour datum behoren alle goederen ingepakt klaar te staan voor transport of ingeleverd te worden. Wij rekenen stadaard afwaskosten, de schoonmaakkosten voor serviesgoed, glaswerk en bestek bedraagt euro 0,15 (excl. btw) per item. Schoonmaakkosten voor BBQ's bedraagt 20,-- excl. 21% btw, de grotere/andere items zijn op aanvraag. Tafellinnen dient ongewassen, doch wel droog en ontdaan van etens- en andere resten geretourneerd te worden.

Transport
Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht gebaseerd op reistijd. De huurgoederen worden afgeleverd op de begane grond, bij entree/voordeur van de door huurder opgegeven bestemming. De huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbaar laad- en losplaats voor de goederen. De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten e.d.) op de retour datum vanaf 8:00 (of na ander afgesproken tijdstip) klaar te staan om opgehaald te worden. Ingeval door verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huur materialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen,molest, diefstal, brand- en stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huur materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. Bij breuk en/of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en de bij komende kosten zoals verzendkosten van artikelen of ophaalkosten van de artikelen en de duur van de reparatie aan de artikelen. De verhuurder heeft het recht om tot 2 dagen na het retour brengen van de verhuur artikelen nog aanspraak te maken op de huurder bij het constateren van schade. De huurder blijft ten aller tijden aansprakelijk voor de tent ook als deze door de verhuurder is opgebouwd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan de gebruiker of diens personeel/relaties etc. ten gevolge van het gebruik van het gehuurde. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de verhuurde door hem dan wel door derden. Huurder is verplicht al het gehuurde goed dat op stroom functioneert aan de sluiten op een geaard stopcontact.

Schade

Gerco Verhuur en Partyservice is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan derde, (roerende en/of onroerende ) goederen, dieren zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout aan de gehuurde artikelen. Ook is de verhuurder niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen of dieren met alle gevolgen van dien. De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk bij schade aan de tenten en/of overige artikelen ook als de partytent door verhuurder is opgebouwd. Als de huurder tijdens het opbouwen van een partytent of in gebruik nemen van een verhuur artikel een schade constateert dient dit per direct aan Gerco Verhuur en Partyservice telefonisch te worden doorgegeven. Zo niet dan wordt de schade op de huurder verhaald.

Huur Party-Tent

Tegenwoordig zijn er bij vele winkelketens zogeheten “PartyPoppers” te koop zoals bijvoorbeeld bij de Action (voorbeeld: Action Confetti Kanon). Deze confetti kanonnen beschadigen onze tenten zo dusdanig dat de tent zijlen vervangen dienen te worden. Dus gebruik deze confetti kanonnen Alstublieft niet, indien er wel gebruik van gemaakt wordt kunnen wij extra kosten in rekening brengen voor het reinigen/repareren van de eventuele schade.  Indien het zo erg beschadigd is dat de zijlen niet meer te gebruiken zijn kunnen wij zelfs de vervangwaarden rekenen.

Legitimatie
De huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs